نمونه کار – یک ستونه فیلتر گذاری شده

این قالب توسط تیم حرفه ایمومیزات طراحی و توسط پارسی گروپ به فارسی برگردان شده است .